- Nevskaja Uslada Sladkaya Vishenka -

SE, DK Ch

 
Vyshna

BOB Placements.

Sire. Nevskaja Uslada Ozarnoy Veterok

Dam. RU Ch. Nevskaja Uslada Hrupkaya Vetochka